Tellepsen - Slyworksphoto - YellowStone - Issued 21feb2024Tellepson - Slyworks Stocks - Houston Methodist Hospital Baytown ED Additions - 15June2019 - Issued 26Aug2020Tellepsen - HCC Stafford 01-02Oct2016